BLOEMFONTEIN CANOPY

Stigtingsdatum – Die stigtingsdatum van die FS Bloem Canopy is in ‘n bondig en kriptiese notule aangeteken as 29 Januarie 2015.
Dit is egter interessant om daarop te wys dat in die argief aanloop dokumente tot die stigting van die Canopy, daar in een dokument verwys word na Rooiplaas-Vrystaat Canopy onder die opskrif Suid-Afrikaanse Valskermsoldatebond, terwyl daar in ‘n ander dokument verwys word na die Vrystaat Bloemfontein Valskerm Doek. Ongelukkig vir rekord doeleindes is nie een van hierdie dokumente genommer, onderteken of met ‘n datum op geliasseer nie, derhalwe kon die relevantheid daarvan nie bevestig word nie!


Kommittee lede
Voorsitter – Butch Williamson
Onder Voorsitter – Johan de Bruin.
Sekretaris – Mario (Kuifie) Swanepoel
Tesourier – Hendrik Kotze

Werwing en Kommunikasie – Johannes Conradie

Adjudant – Hermann Coetzee


Kontak Besonder-hede
Barry Olivier
083 256 9909


Lede Getalle
Die huidige boekjaar-ledelys het 41 name op waarvan 20 lede lewenslange lidmaatskap van die NPVO hou, terwyl 16 lede hul jaarlikse lidmaatskap aan NPVO hernu het. Nuwe lede word by elke moontlike geleentheid gekontak asook gemotiveer om by die organisasie aan te sluit.
Die Canopy poog ook om aan elke nuwe navraag, nie net aansoek om lidmaatskap vorms uit te stuur nie, maar ook ons inligtingstuk in te sluit wat die PVO in ‘n neutedop saamvat en wat aandui waarvoor ons staan en wie ons is.


Makker Hulp
As Canopy poog ons om makkers wat nood ervaar by te staan soos wat ons by wyse van ons grondwet én Erekode onderneem om te doen. Verskeie makkers is reeds in die verlede gehelp op verskeie maniere, terwyl daar in die jongste verlede onder-steuning gegee is en skenkings gemaak word aan ‘n kospakkie projek tydens die Covid-19 inperking seisoen.
Tans word reëlings getref om ‘n suurstof masjien in die komende week aan ‘n gesinslid (wat chemo-terapie ontvang) van een van ons lede in Bloemfontein, beskikbaar te stel.


Canopy Vergaderings
Ooreenkomstig die Canopy se Jaarbeplanner word daar ses-weekliks vergaderings gehou wat plaasvind by Horizon Stables, Toring laan 4, Groenvlei, Bloemfontein. Aangesien verskeie Canopy lede in die platteland woonagtig is en nie vergaderings geredelik maklik kan bywoon nie, word hulle op hoogte van Canopy sake gehou deur middel van ‘n Inligtingsbrief wat aan al die lede gesirkuleer word.

Sosiale Media
WhatsApp: Kontak Johannes Conradie (083 487 2636) wat betrokke is by die wer-wing van nuwe PVO lede